สพม.35 ขับเคลื่อนหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 จัดประชุมคณะกรรมการนิเทศ กำกับ ติดตาม การดำเนินการนำหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาสู่การปฏิบัติในสถานศึกษา  เพื่อวางแผนการติดตามการใช้หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา (Anti-Corruption Education) ณ ห้องประชุมปันเจิง สพม.35 ในวันที่ 6 สิงหาคม 2562
สำนักงาน ป.ป.ช. ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  จัดทำหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา (Anti-Corruption Education) หรือชุดการเรียนรู้และสื่อประกอบการเรียนรู้ด้านการป้องกันการทุจริต สำหรับใช้เป็นเนื้อหามาตรฐานกลางให้สถาบันการศึกษา เพื่อปลูกฝังจิตสำนึกในการแยกแยะประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวม จิตพอเพียง และสร้างพฤติกรรมที่ไม่ยอมรับไม่ทนต่อการจริง จากหลักสูตรฯ ดังกล่าว สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 ร่วมกับโรงเรียนในสังกัด สำรวจ ศึกษาบริบทแต่ละโรงเรียนจึงได้ประเภทการใช้หลักสูตร ดังนี้  1. เปิดเป็นวิชาเพิ่มเติม 2. บูรณาการกับสาระการเรียนรู้ 3.จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 4.จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรและบูรณาการกับวิถีชีวิตในโรงเรียน

นภัสวรรณ ทาไชยวงค์
นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ/รายงาน-ภาพ
กลุ่มกฎหมายและคดี/เจ้าของโครงการ