สพป.เลย เขต ๒ พัฒนาผู้บริหารสถานศึกษาด้วยการนิเทศ การจัดการเรียนรู้เชิงรุก(Active Learning) ด้วยกระบวนการ Coaching

วันพุธที่  ๗  สิงหาคม  ๒๕๖๒  เวลา  ๐๙.๐๐ น.  ที่ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ  นายพลชัย  ชุมปัญญา  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๒  เป็นประธานเปิดการประขุมเชิงปฏิบัติการ การนิเทศการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning)  ด้วยกระบวนการ Coaching ซึ่งกลุ่มเป้าหมาย คือ ผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด  จากสภาพปัจจุบัน การจัดการศึกษาของโรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พบว่า กระบวนการนิเทศภายในของโรงเรียนมีความแตกต่างกัน  มีทั้งปัจจัยที่เอื้อและเป็นอุปสรรคต่อการนิเทศ ยังขาดความต่อเนื่องเป็นเอกภาพที่สอดคล้องกับบริบทของพื้นที่ เพื่อให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงในยุคประเทศไทย ๔.๐  เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะและคุณลักษณะพื้นฐานของพลเมืองไทยในศตวรรษที่ ๒๑ สำนักงานเขตพื้นที่จึงได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการแก่ผู้บริหารสถานศึกษาเพื่อให้มีเจตคติและองค์ความรู้เกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้เชิงรุก การ Coaching ที่ถูกต้อง และสามารถนำไปใช้พัฒนาระบบนิเทศภายในให้เข้มแข็ง มีความต่อเนื่องมีประสิทธิภาพ  การอบรมจัดขึ้น ๓ รุ่น รุ่นละ ๒ วัน ตั้งแต่วันที่ ๓-๘  สิงหาคม  ๒๕๖๒ โดยมี คุณหทัยรัตน์  สุดา  นักวิชาการอิสระ ผู้เชี่ยวชาญ เป็นวิทยากร