จังหวัดกระบี่ จัดงานชุมนุมลูกเสือสำรองแห่งชาติ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2562 ปลูกฝังลักษณะนิสัยที่ดีตั้งแต่วัยเยาว์

เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2562 ที่สนามกีฬามหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตกระบี่นายสมโภช  โชติชูช่วง รองผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่  เป็นประธานวางพานพุ่มเงิน พุ่มทอง เปิดกรวยดอกไม้และถวายคำนับในพิธีเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ประมุขของคณะลูกเสือแห่งชาติ  และถวายสักการะ  ถวายราชสดุดีพระบรมราชานุสรณ์พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6  พร้อมกล่าวให้โอวาทผู้เข้าชุมนุมลูกเสือสำรองแห่งชาติ จังหวัดกระบี่ ครั้งที่ 1 จำนวน 900 คน ประกอบด้วยลูกเสือสำรองจากโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่ 648 คน สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 36 คน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน 78 คน สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 12 คน และผู้บังคับบัญชาลูกเสือ 129 คน  ในพิธีเปิดงานชุมนุมลูกเสือสำรองแห่งชาติ จังหวัดกระบี่ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2562 โดยมีนายพิเชษฐ์  เจ้ยทองศรี ศึกษาธิการจังหวัดกระบี่ เป็นผู้กล่าวรายงาน นายสวัสดี  สงฆ์รักษ์ ผู้ตรวจการลูกเสือสำนักงานลูกเสือจังหวัดกระบี่  เป็นผู้นำลูกเสือลูกเสือสำรอง และผู้บังคับบัญชาลูกเสือ  กล่าวคำปฏิญาณ

นายพิเชษฐ์  เจ้ยทองศรี ศึกษาธิการจังหวัดกระบี่   กล่าวว่า การจัดงานในครั้งนี้ สืบเนื่องจากสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ กำหนดจัดงานชุมนุมลูกเสือสำรองแห่งชาติ ครั้งที่ 1 (ครบรอบ 61 ปี ลูกเสือสำรองแห่งประเทศไทย) ระหว่างวันที่ 5-6 สิงหาคม 2562 โดยมอบหมายให้สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเป็นเจ้าภาพจัดงานทุกจังหวัด โดยพร้อมเพรียงกันทั่วประเทศ  สำหรับส่วนกลางกำหนดจัดที่ค่ายลูกเสือวชิราวุธ อำเภอศรีราชา จังหว้ดชลบุรี  และจังหวัดกระบี่ จัดกิจกรรมที่ค่ายลูกเสือจังหวัดกระบี่ อำเภอเมืองกระบี่ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อปลูกฝังให้ลูกเสือสำรอง ซึ่งเป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 มีลักษณะนิสัยที่ดีตั้งแต่วัยเยาว์  เตรียมความพร้อมเป็นเยาวชนลูกเสือไทย รองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน และเป็นการเพิ่มพูนความรู้ ความสามารถ ทักษะทางวิชาการลูกเสือ ให้กับลูกเสือสำรองและผู้บังคับบัญชาลูกเสือ รวมทั้งเสริมสร้างความรัก ความสามัคคี และความสัมพันธ์อันดีต่อกัน ภายใต้คำขวัญ “รับผิดชอบหน้าที่ มีวินัย ไม่ตามใจตัวเอง” ด้วยการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ที่มีความหลากหลายเหมาะสมกับลูกเสือสำรอง  แบ่งการจัดค่ายเป็น 6 ค่ายย่อย ประกอบด้วย ค่ายย่อยที่ 1 และ 2 ใช้สถานที่โรงเรียนเมืองกระบี่ ค่ายย่อยที่ 3 ใช้สถานที่กองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ 426 ค่ายย่อย 4 และ 5  ใช้สถานที่กองร้อยอาสารักษาดินแดนจังหวัดกระบี่ ที่ 1  ค่ายย่อยที่ 6 ใช้สถานที่มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตกระบี่

นายสมโภช โชตชูช่วง   ในฐานะรองผู้อำนวยการลูกเสือจังหวัดกระบี่ กล่าวให้โอวาทว่า การชุมนุมในครั้งนี้ เป็นกิจกรรมของเด็กเล็ก ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3  นึกภาพแล้วคงวุ่นวายน่าดู แต่ในมิติของการนำลูกเสือสำรองมาสู่ห้องเรียนชีวิต ห้องเรียนที่มิใช่ห้องสี่เหลี่ยม เป็นห้องเรียนที่กิจกรรมมีแต่ความเคลื่อนไหว คงจะเพิ่มประสบการณ์การเรียนรู้ที่ยิ่งใหญ่ให้กับลูกเสือสำรองที่เข้าร่วมชุมนุมในครั้งนี้ และเป็นครั้งแรกของการชุมนุมลูกเสือสำรองและมีการพักค้างคืน ขอให้ลูกเสือสำรองทุกคนได้ร่วมกิจกรรมในครั้งนี้อย่างมีฝากสุข สนุกสนาน อยากฝากให้คณะกรรมการ คณะวิทยาการ ผู้บังคับบัญชาลูกเสือทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องช่วยกันดูแล ระมัดระวัง  ป้องกันอันตรายต่าง ๆ ด้วยความรอบคอบ ทั้งการพักค้างแรม การร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ต้องดูแลอย่างใกล้ชิด เพราะลูกเสือสำรองยังเป็นเป็นเด็กเล็ก มีความซุกซนต่าง ๆ เป็นที่รู้และเข้าใจกันอยู่แล้ว อย่างไรก็ตาม ขอให้การดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ขอขอบคุณทุกฝ่าย ทุกคณะที่ให้ความร่วมมือร่วมใจปฏิบัติงานเป็นอย่างดี