สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 ร่วมกิจกรรมทำบุญ 9 วัด ลด ละ เลิกการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ในช่วงเทศกาลเข้าพรรษา

เมื่อเวลา 11.00 น.วันที่ 8 สิงหาคม 2562 ที่วัดเจียงอีศรีมงคลวราราม พระอารามหลวง อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ ว่าที่ ร.ต.ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 พร้อมด้วย น.ส.รุ่งอรุณ เมธาภัทรกุล นายสุเทพ ศรบุญทอง นายรังสฤษธิ์ บุญรอง รอง ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 บุคลากรในสังกัด ผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด และพุทธศาสนิกชน ได้จัดโครงการทำบุญ 9 วัด ลด ละ เลิกการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ในเทศกาลเข้าพรรษา เพื่อส่งเสริมให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ร่วมกิจกรรมทำความดีด้วยการลด ละ เลิก การดื่มเหล้า บุหรี่ และการทำบุญ 9 วัด ในช่วงเทศกาลเข้าพรรษา ประจำปี 2562 เป็นระยะเวลา 3 เดือน โดยมี พระมหาคำตัล พุทธังกุโร ป.ธ.9 ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดเจียงอีศรีมงคลวราราม เลขานุการวัดไทยกรุงวอชิงตัน ดี.ซี พร้อมด้วย พระครูโพธิสิริสารธรรม ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดเจียงอีศรีมงคลวราราม เจ้าคณะตำบลชำ และคณะสงฆ์ ร่วมอนุโมทนาบุญในครั้งนี้

ว่าที่ ร.ต.ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 กล่าวว่า จากการที่คณะรัฐมนตรี เห็นชอบกำหนดให้วันเข้าพรรษาเป็น “วันงดดื่มสุราแห่งชาติ” ตามประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง วันงดดื่มสุราแห่งชาติ ลงวันที่ 16 ก.ค.2551 เพื่อส่งเสริมธรรมเนียมปฏิบัติอันดีงามของชาวพุทธที่เมื่อถึงช่วงเวลาเข้าพรรษาตลอด 3 เดือน จะมีการตั้งสัจจะอธิษฐาน ลด ละ เลิก เหล้า เบียร์ และตั้งใจศึกษาปฏิบัติธรรม รักษาศีล อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมวิถีความพอเพียง ละ ลด เลิก อบายมุข และรายจ่ายฟุ่มเฟือย ตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง อันเป็นการลดปัญหาความสูญเสียทางเศรษฐกิจ สังคม ความรุนแรงในครอบครัว ซึ่งมีต้นเหตุมาจากการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ปัญหาและอุปสรรคที่สำคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศอีกด้วย โดยเฉพาะด้านคุณภาพของทรัพยากรมนุษย์ ทำให้ประชากรเสียชีวิตก่อนวัยอันควร เกิดการสูญเสียศักยภาพในการประกอบอาชีพและผู้ป่วยมีความทุกข์ทรมานจากการเจ็บป่วยและโรคแทรกซ้อน นอกจากจะเพิ่มภาระแก่คนรอบข้างแล้ว ยังสร้างภาระแก่สังคมโดยรวม สปพ.ศรีสะเกษ เขต 1 จึงได้จัดโครงการนี้ขึ้น เพื่อให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา นักเรียน ตลอดจนผู้ปกครองนักเรียนในสังกัด สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 ได้ร่วมกิจกรรมงดเหล้า งดบุหรี่ และการทำบุญ 9 วัด ในเช่วงทศกาลเข้าพรรษา ประจำปี 2562 โดยจัดให้มีการลงนามปฏิญาณตน ตั้งสัจจาธิษฐาน ลด ละ เลิกเหล้า เพื่อเป็นการักษาศีล 5 ตลอดระยะเวลา 3 เดือน พร้อมทั้งได้ประชาสัมพันธ์ให้เห็นความสำคัญของวันเข้าพรรษา และเพื่อปลูกฝังจิตสำนึกของเยาวชน และป้องกันไม่ให้ตกเป็นเหยื่อของเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และสิ่งเสพติด จนนำไปสู่การเป็นผู้ติดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และสิ่งเสพติดในอนาคต/////// บุญช่วย  รอดเนียม – ปาริชาติ  อาจสำแดง  ภาพ / ข่าว