สพป.เลย เขต ๒ บันทึกข้อตกลง(MOU)เกี่ยวกับการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

วันพฤหัสบดีที่  ๘  สิงหาคม  ๒๕๖๒  เวลา  ๐๙.๐๐ น.  ที่ห้องประชุมรวมใจ  อาคารรวมใจ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๒  นายพลชัย  ชุมปัญญา  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๒  เป็นประธานในการบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง รอง ผอ.สพป. ผู้บริหารสถานศึกษา ศึกษานิเทศก์ และบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา ๓๘ ค.(๒)  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๒ เพื่อให้เป็นไปตาม หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ.ที่ ศธ ๐๒๐๖.๕/ว ๒๑ ลงวันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๕๒ เรื่อง การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง บุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา ๓๘ ค.(๒) และหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่ ศธ ๐๒๐๖.๗/ว ๖ ลงวันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๒  เพื่อให้ผู้บังคับบัญชาใช้ในการประเมินผลการปฏิบัติงานและปรับปรุงประสิทธิภาพประสิทธิผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา อย่างโปร่งใส เป็นธรรม และตรวจสอบได้ ในเรื่องการเลื่อนเงินเดือนและค่าตอบแทนอื่น ๆ  การให้รางวัลจูงใจ  การให้ออกจากราชการ และการบริหารงานบุคคลเรื่องอื่น ๆ  นอกจากนี้ผู้บริหารสถานศึกษาจะต้องไปทำบันทึกข้อตกลง (MOU) กับครูในโรงเรียนด้วย