ค่ายนักเรียนแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรมไทย-จีน

นายสุทธิดล พุทธรักษ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39  ประธานเปิด “ค่ายนักเรียนแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรมไทย-จีน” ตามโครงการพัฒนาทักษะภาษาจีน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ โรงเรียน เฉลิมขวัญสตรี กำหนดจัดโครงการ “ค่ายนักเรียนแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรมไทย-จีน”ตามกรอบบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ด้านการจัดกิจการเรียนรู้ร่วมกับ The Secondary Affiliated to Jiangxi University of Finance and Economics สาธารณรัฐประชาชนจีน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ด้านการจัดการเรียนการสอนและการพัฒนาบุคลากร ระหว่างวันที่ 6-15 สิงหาคม 2562  ณ โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39