การพิจารณาจัดตั้งงบประมาณ ปี ๒๕๖๓ เพิ่มเติม งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ประชุมคณะกรรมการพิจารณาจัดตั้งงบประมาณ ปี ๒๕๖๓ เพิ่มเติม งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ โดยให้พิจารณาตามความต้องการ ความจำเป็นของแต่ละโรงเรียน ให้เสร็จสมบูรณ์ภายวันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๒

เมื่อวันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๒ ที่ห้องประชุมเลี้ยงผ่องพันธุ์ สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ นางสโรชินี โอชโร พร้อมด้วย นายประยงค์ เลาลักษณ์จรรยา รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ร่วมเป็นประธานการประชุมการพิจารณาจัดตั้งงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ เพิ่มเติม งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ โดยให้พิจารณาเป็นไปตามความต้องการ ความจำเป็นของแต่ละโรงเรียน ให้แล้วเสร็จพร้อมบันทึกข้อมูลในระบบ ในระหว่างวันที่ ๑๔-๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๒ เกณฑ์การจัดตั้งงบประมาณโรงเรียนที่สามารถจัดตั้งงบได้ต้องมีนักเรียน ๒๑ คนขึ้นไป ให้ครอบคลุมกลุ่มโรงเรียนในสังกัด

การเสนอขอจัดตั้งงบประมาณรายการปรับปรุงซ่อมแซม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ หลักเกณฑ์ การจัดลำดับความสำคัญ ความจำเป็นและขาดแคลน ดังนี้ (๑) ก่อให้เกิดอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สิน(๒) มีผลกระทบต่อการจัดการเรียนการสอน (๓) ก่อให้เกิดความเสียหายต่อเนื่อง  (๔) มีผลกระทบต่อสุขลักษณะ (๕) ความเป็นระเบียบเรียบร้อย ความสวยงามของสถานศึกษา และ (๖) เป็นโรงเรียนที่ไม่อยู่  ในเกณฑ์ขออาคารใหม่ได้