โรงเรียนบ้านห้วยน้ำเย็น สพป.เชียงราย เขต 2 จัดกิจกรรมโครงการ “หุ่นยนต์เพื่อกลุ่มชาติพันธุ์ (Robot for all)” 17-18 พ.ย.2561 นี้

โรงเรียนบ้านห้วยน้ำเย็น จัดกิจกรรมโครงการ “หุ่นยนต์เพื่อกลุ่มชาติพันธุ์ (Robot for all)” 17-18 พ.ย.2561 นี้

– โรงเรียนบ้านห้วยน้ำเย็น อ.แม่สรวย จ.เชียงราย โครงการ พี่สอนน้องลองเล่นหุ่นยนต์ ปี 2
“หุ่นยนต์เพื่อกลุ่มชาติพันธุ์ (Robot for all)”
วันที่ 17-18 พฤศจิกายน 2561 ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2

หลักการและเหตุผล

ความท้าทายในการเตรียมนักเรียนให้พร้อมกับชีวิตในศตวรรษที่ 21 เป็นเรื่องสำคัญของกระแสการปรับเปลี่ยนทางสังคมที่เกิดขึ้น ส่งผลต่อวิถีการดำรงชีพของสังคมอย่างทั่วถึง การจัดการเรียนรู้เพื่อเตรียมความพร้อมให้นักเรียนมีทักษะสำหรับการออกไปดำรงชีวิตในโลกในศตวรรษที่ 21

จึงเป็นเรื่องที่สำคัญยิ่ง แต่ด้วยความแตกต่างทางบริบทของสถานศึกษาส่งผลให้นักเรียนแต่ละพื้นที่ได้รับโอกาสในการเข้าถึงการพัฒนาที่แตกต่างกัน โดยเฉพาะนักเรียนที่อยู่ในเขตรอบนอกหรือบนดอย จะได้รับโอกาสในการพัฒนาน้อยกว่านักเรียนในเขตเมือง

ในปัจจุบันการเรียนรู้ด้านเทคโนโลยี เป็นสิ่งจำเป็นที่นักเรียนทุกคนต้องได้รับการพัฒนาควบคู่ไปกับการจัดการเรียนการสอน เพื่อเพิ่มพูนทักษะให้สอดรับกับการพัฒนาเด็ก และเยาวชนให้มีความพร้อมกับความท้าทายในศตวรรษที่ 21

การเรียนรู้เทคโนโลยีผ่านการจัดการเรียนรู้ทางด้านหุ่นยนต์ผ่านการแข่งขันหุ่นยนต์ในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานมีอย่างแพร่หลาย ทั้งจากการจัดการแข่งขันหุ่นยนต์โดยหน่วยงานภาครัฐ

ซึ่งวัตถุประสงค์หลักเพื่อให้นักเรียนได้พัฒนาตนเอง และใช้ความรู้ความสามารถในการประดิษฐ์หุ่นยนต์ทั้งทางด้านโครงสร้าง วงจรอิเล็กทรอนิกส์ การออกแบบ การเขียนโปรแกรม

รวมถึงการทำงานร่วมกันเป็นทีม แต่ก็มีนักเรียนจำนวนไม่น้อยที่ขาดโอกาสในการแสดงความสามารถจากการแข่งขัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งนักเรียนที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกล

ดังนั้น เพื่อส่งเสริม และกระตุ้นให้นักเรียนได้มีโอกาสพัฒนาตนเองผ่านกิจกรรมการเรียนรู้หุ่นยนต์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 2 และโรงเรียนบ้านห้วยน้ำเย็น ร่วมกับ เอ็ม รีพับบลิคซัพพลาย จึงได้วางแผนเปิดเวทีการแข่งขันขึ้น

โดยการจัดโครงการอบรมหุ่นยนต์ เพื่อให้นักเรียนที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกล และโรงเรียนต่างๆมีโอกาสในการเรียนรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเทคโนโลยีหุ่นยนต์ ผ่านการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ และเข้าร่วมการแข่งขัน เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนในทุกพื้นที่มีโอกาสเรียนรู้ พัฒนาตนเองด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีต่างๆ

อาศัยความรู้และทักษะในชั้นเรียนมาสร้างสรรค์หุ่นยนต์รูปแบบต่างๆ โดยบูรณาการผ่าน STEAM และเพิ่มพูนทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 สอดรับกับแนวทาง Thailand 4.0 เพื่อต่อยอดสู่การพัฒนาท้องถิ่น และประเทศชาติในอนาคต

จุดประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อเปิดโลกทัศน์นักเรียน และโรงเรียนที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกลในการเรียนรู้เทคโนโลยีใหม่ๆ

2. เพื่อให้ครู และนักเรียนที่สนใจได้พัฒนาตนเองด้านเทคโนโลยีหุ่นยนต์ต่างๆ พัฒนาทักษะความคิดอย่างเป็นระบบ และเพิ่มพูนทักษะแห่งศตวรรษที่ 21

3. เพื่อให้ครู และนักเรียนตระหนัก เห็นความสำคัญของการนำหุ่นยนต์เป็นสื่อในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา และบูรณาการในสาระการเรียนรู้ที่หลากหลายได้อย่างมีคุณค่า

กลุ่มเป้าหมาย

เป้าหมายเชิงปริมาณ

1. นักเรียน กลุ่มชาติพันธุ์ ที่กำลังศึกษาอยู่ระดับการศึกษาขึ้นพื้นฐาน

1.1 นักเรียนระดับประถมศึกษา จำนวน 25 ทีม รวม 75 คน

1.2 นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จำนวน 25 ทีม รวม 75 คน

2. นักเรียนที่สนใจทั่วไป ทั้งโรงเรียนของรัฐและเอกชน

2.1 นักเรียนระดับประถมศึกษา จำนวน 30 ทีม รวม 90 คน

2.2 นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จำนวน 30 ทีม รวม 90 คน

3. ครูและบุคลากรทางการศึกษา และผู้สนใจทั่วไป จำนวน 50 คน

 

เป้าหมายเชิงคุณภาพ

1. การปลูกฝังคุณธรรมจากการแข่งขันหุ่นยนต์ มีความซื่อสัตย์ มีความรับผิดชอบ และสามารถแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้

2. ทักษะเบื้องต้น และองค์ความรู้พื้นฐานของการประกอบหุ่นทุกประเภท คือ ทักษะในการออกแบบและเขียนแบบเพื่อสร้างชิ้นงาน ทักษะในการใช้เครื่องมือช่างเบื้องต้น รู้เข้าใจและมีทักษะทางด้านกลศาสตร์ เช่น แรงต้านหรือแรงเสียดทาน /จุดหมุน หลักการสมดุล โดยบูรณาการผ่าน STEAM Study

3. สามารถอธิบายหลักการเปลี่ยนแปลงของพลังงาน จากพลังงานไฟฟ้าเป็นพลังงานกล และสามารถนำพลังงานกลไปใช้ในการขับเคลื่อนหุ่นยนต์ได้

4. ครูและนักเรียนเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ และมีความพร้อมในการดำเนินชีวิตในศตวรรษที่ 21 นักเรียนมีความพร้อมสู่การพัฒนาประเทศสู่ยุค Thailand 4.0

 

กิจกรรมการแข่งขัน

การอบรมและแข่งขันจะแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ

1. หุ่นยนต์ใต้น้ำ สำหรับนักเรียนกลุ่มชาติพันธุ์ แบ่งเป็น

1.1 นักเรียนระดับประถมศึกษา จำนวน 25 ทีม ทีมละ 3 คน (ครู 1 คน/ทีม)

1.2 นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จำนวน 25 ทีม ทีมละ 3 คน (ครู 1 คน/ทีม)

** หมายเหตุ ลงทะเบียนพร้อมรับอุปกรณ์การแข่งขันฟรี จำกัดตามจำนวนที่กำหนดเท่านั้น

2. หุ่นยนต์ใต้น้ำสำหรับนักเรียนทั่วไป

1.1 นักเรียนระดับประถมศึกษา จำนวน 30 ทีม ทีมละ 3 คน (ครู 1 คน/ทีม)

1.2 นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จำนวน 30 ทีม ทีมละ 3 คน (ครู 1 คน/ทีม)

** หมายเหตุ ค่าลงทะเบียนพร้อมอุปกรณ์หุ่นยนต์ใต้น้ำครบชุด ทีมละ 1,100 บาท/ทีม

3. หุ่นยนต์โดรนสำหรับนักเรียนทั่วไป

1.1 นักเรียนระดับประถมศึกษา จำนวน 30 ทีม ทีมละ 3 คน (ครู 1 คน/ทีม)

1.2 นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จำนวน 30 ทีม ทีมละ 3 คน (ครู 1 คน/ทีม)

** หมายเหตุ ค่าลงทะเบียนแข่งขัน ทีมละ 300 บาท/ทีม โดรนจะมีให้ยืมแข่ง 20 ตัว สามารถนำ โดรนมาร่วมแข่งขันได้

หน้าแรกเว็บไซต์ประชาสัมพันธ์กิจกรรม

รายละเอียดโครงการ

กรอกใบสมัครเข้าร่วมโครงการ

เว็บเพจแอเรียทูโพสต์