ผอ.สพป.ตาก เขต 1 ประชุมผู้บริหารฯเพื่อมอบนโยบายเปิดเทอมใหม่

วันที่ 6 พฤศจิกายน 2561 ที่ห้องเวียงปิง โรงแรมเวียงตากริวอร์ไซต์ นางสาวมนิดา อดิศัยสกุล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต1 เป็นประธานการประชุมผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษาและบุคลากรทางการศึกษาที่เกี่ยวข้อง ครั้งที่ 6 ปีงบประมาณ 2561 เพื่อมอบนโยบายทางด้านการศึกษา เช่น การรายงานข้อมูลนักเรียนเป็นรายบุคคล กรณีที่มีภัยพิบัติต่างๆ แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ห้องเรียนกีฬา การรับสมัครนักเรียน การดูแลอินเทอร์เน็ตโรงเรียน การเลือกตั้ง ส.ส. การรับสมัครข้าราชการไปกระทรวงศึกษาธิการส่วนหน้าภาคใต้ การประชุมธุรการทางไกล การใช้รถยนต์ราชการ การลดใช้กระดาษโดยใช้ QR Code แทน การประกันคุณภาพการศึกษาแนวใหม่ การจัดซื้อครุภัณฑ์
นอกจากนี้การมอบรางวัลดีเด่นด้านต่างๆให้กับสถานศึกษา การถอดบทเรียนจากการศึกษาดูงานด้านคุณภาพการศึกษาจากเขตพื้นที่การศึกษาอื่น การจัดนิทรรศการของโรงเรียนที่มีผลงานด้านคุณภาพการศึกษาดีเด่น รวมทั้งข้อราชการของแต่ละกลุ่มงานใน สพป.ตาก เขต1