สพป.สระบุรี เขต 1 ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา เตรียมพร้อมเปิดภาคเรียน

เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2561 นายเกษม พูลสงค์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 1 เป็นประธานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 6/2561 ณ ห้องประชุมอดิเรกสาร สพป.สระบุรี เขต 1 เพื่อเตรียมความพร้อมเปิดภาคเรียน ซึ่งมีผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย รอง ผอ.สพป.สระบุรี เขต 1, ผู้อำนวยการกลุ่มทั้ง 6 กลุ่มและ1 หน่วย พร้อมผู้บริหารโรงเรียนในสังกัดทุกแห่งจำนวน 125 โรงเรียน สำหรับรูปแบบวิธีการประชุมครั้งนี้ อันดับขั้นแรกกลุ่มจะชี้แจงรายละเอียดในวาระการประชุม ลำดับที่ 1 กลุ่มบริหารงานบุคคล ลำดับที่ 2 กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ ลำดับที่ 3 กลุ่มส่งเสริมกาจัดการศึกษา ลำดับที่ 4 กลุ่มนโยบายและแผน ลำดับที่ 5 หน่วยตรวจสอบภายใน ลำดับที่ 6 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา และลำดับที่ 7 กลุ่มอำนวยการ และมีการคัดเลือก สรรหาเลือกตั้ง กตปน.ที่ว่างลง เนื่องจากเกษียณอายุราชการ 

pasuta susadapong