สพม.35 อบรมลูกเสือต้านยาเสพติด ปี 2562

โรงเรียนมัธยมศึกษา กลุ่มสหวิทยาเขตพญาวัง  ประกอบด้วย โรงเรียนวังเหนือวิทยา โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา โรงเรียนเมืองปานวิทยา โรงเรียนเมืองปานพัฒนวิทย์ โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม และโรงเรียนทุ่งอุดมวิทยา  จัดอบรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติดขึ้น ระหว่างวันที่ 13 – 15 สิงหาคม 2562 ณ ค่ายลูกเสือโรงเรียนวังเหนือวิทยา  ประกอบด้วยลูกเสือและเนตรนารีโรงเรียนในสังกัด จำนวน 96 คน รวมผู้ฝึกอบรม 136 คน

นายจิรวัฒน์ ปัญญา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35  ได้ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการอบรมฯ ครั้งนี้  โดยมีนายดำรงค์ ตุลาสืบ ผู้อำนวยการโรงเรียนวังเหนือวิทยา กล่าวรายงาน วัตถุประสงค์ เพื่อใช้แผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ของสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ปี 2562

นภัสวรรณ ทาไชยวงค์
นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ/รายงาน
ณรงค์ ศรีตาบุตร
พนักงานขับรถ สพม.35/ภาพ