สพป.ลำพูน เขต 2 พิจารณา(ร่าง)แผนบริหารการศึกษา โรงเรียนขนาดเล็ก ระยะ 4 ปี (พ.ศ.2562-2565)

เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2562 นายสุรเชษฐ์ พละเอ็น ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 มอบหมายให้นายลิขสิทธิ์ ผลจันทร์งาม รองผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 เป็นประธานดำเนินการประชุมคณะกรรมการจัดทำแผนบริหารการศึกษา โรงเรียนขนาดเล็ก เพื่อร่วมกันพิจารณา(ร่าง)แผนบริหารการศึกษา โรงเรียนขนาดเล็ก ระยะ 4 ปี (พ.ศ.2562-2565) เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายของสพฐ. มาตรฐานการศึกษา เหมาะสมตามบริบท และผู้เรียนทุกคนได้รับโอกาสในการศึกษาอย่างทั่วถึงและเสมอภาค ณ ห้องประชุม 2 สพป.ลำพูน เขต 2