BOOT CAMP CPM2 # 1

วันที่ 13 สิงหาคม 2562 เวลา 09.30 น. ณ หอประชุมสายทองสายธารธรรม นายมนัส เจียมภูเขียว ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2 เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาครูภาษาอังกฤษ (Boot Camp CPM2) รุ่นที่ 1 โดยมี นายสุดสาคร เรืองวิเศษ รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2 กล่าวรายงาน และมีผู้ที่ผ่านการอบรม Boot Camp ระดับภูมิภาค เป็นวิทยากร ซึ่งมีครูผู้สอนภาษาอังกฤษโรงเรียนละ 1 คน เข้าร่วมอบรม จำนวน 100 คน กำหนดอบรม จำนวน 2 รุ่น รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 13-14 สิงหาคม 2562 รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 15-16 สิงหาคม 2562 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาทักษะการใช้และการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษของครูผู้สอนภาษาอังกฤษ และยกระดับคุณภาพการศึกษาวิชาภาษาอังกฤษให้สูงขึ้น