สพฐ. แจงมาตรการป้องกันทุจริตงบประมาณและงบลงทุน เน้นโปร่งใสตรวจสอบได้

วันที่ 11 มิถุนายน 2561 นายบุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เปิดเผยว่า ตามที่นายแพทย์ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ มีนโยบายเรื่องการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รายการค่าก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่นที่ชำรุดทรุดโทรม และประสบอุบัติภัย โดยให้ถือปฏิบัติตามความต้องการจำเป็นของสถานศึกษา ซึ่งทาง สพฐ. ได้ดำเนินการพิจารณาตามคำขอตั้งงบประมาณตามความต้องการของสถานศึกษาโดยผ่านการกลั่นกรองจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา แต่ขณะนี้ในบางพื้นที่ได้มีบุคคลแอบอ้างว่าเป็นผู้สามารถวิ่งเต้นขอรับการสนับสนุนงบประมาณให้กับสถานศึกษาได้ โดยมีพฤติกรรมในการจะเสนอผลประโยชน์ที่มิชอบและแสดงออกในเชิงข่มขู่ และมีเงื่อนไขว่า เมื่อได้รับการสนับสนุนงบประมาณแล้ว ทางสถานศึกษาและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาจะต้องดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างแก่บุคคลดังกล่าว

          สำหรับกรณีนี้ เลขาธิการ กพฐ. กล่าวว่า สพฐ. ได้พิจารณาแล้วเห็นควรให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาแจ้งมาตรการเพื่อเป็นการป้องกันการทุจริตงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รายการค่าก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่นที่ชำรุดทรุดโทรม และประสบอุบัติภัย ในระดับต่างๆ ได้แก่ ระดับสถานศึกษา ให้ดำเนินการรายงานต่อผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และแจ้งความเพื่อลงบันทึกประจำวันไว้ ณ สถานีตำรวจภูธรในพื้นที่ สำหรับระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ให้ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา รายงานต่อเลขาธิการ กพฐ. และแจ้งความเพื่อลงบันทึกประจำวันไว้ ณ สถานีตำรวจภูธรในพื้นที่ และให้ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา กำชับผู้บริหารสถานศึกษาและบุคลากรในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ให้ดำเนินการจัดตั้ง จัดสรรงบประมาณและดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างทุกรายการด้วยความโปร่งใส มีส่วนร่วมโดยยึดประโยชน์ของทางราชการเป็นสำคัญ

          “ทั้งนี้ ให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ศูนย์การศึกษาพิเศษ และสถานศึกษา ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 อย่างเคร่งครัด” เลขาธิการ กพฐ. กล่าว