สพป.เลย เขต ๒ จัดกิจกรรม Mobile English Learning Center

วันพุธที่  ๑๔  สิงหาคม  ๒๕๖๒  เวลา  ๐๙.๐๐  น. ที่ห้องประชุมโรงเรียนบ้านนามูลตุ่น  อำเภอภูหลวง  นายพลชัย  ชุมปัญญา  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๒  เป็นประธานเปิดกิจกรรม  Mobile  English  Learning  Center  ของกลุ่มพัฒนาคุณภาพการศึกษาหนองคัน  ผู้เข้าร่วมกิจกรรมประกอบด้วย ผู้บริหารโรงเรียน ครู นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ รวมทั้งสิ้น  ๑๗๑ คน จาก โรงเรียนชุมชนบ้านหนองคัน บ้านอุ่ม  บ้านแก่งศรีภูมิ  บ้านนาดินดำ บ้านสวนปอ  บ้านนามูลตุ่น  บ้านห้วยสีเสียด  บ้านทรัพย์เจริญและโรงเรียนวังน้ำพุ  กิจกรรม Mobile  English  Learning Center  เกิดจากความร่วมมือระหว่างศึกษานิเทศก์ที่รับผิดชอบสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  ร่วมกับกลุ่มพัฒนาคุณภาพการศึกษา หนองคัน (พื้นที่นำร่อง : Pilot Study)  เป็นการจัดกิจกรรมการสอนภาษาอังกฤษที่เน้นการจัดการเรียนรู้แบบ Activity-Based Learning   คือ ใช้กิจกรรมเป็นสื่อ เคลื่อนที่ไปตามโรงเรียนในกลุ่มลักษณะศูนย์การเรียน จำนวน ๗ ศูนย์  โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษของนักเรียน  โดยอิงกิจกรรมและบริบทสิ่งแวดล้อมในการเรียนที่ใกล้ตัวนักเรียน  สร้างเจตคติที่ดี  พัฒนาทักษะการทำงานเป็นทีม และทักษะชีวิตผ่านการเรียนรู้โดยการปฏิบัติจริง  อีกทั้งยังพัฒนาความสามารถด้านภาษาอังกฤษของครูผู้สอนจากการปฏิบัติจริง  (On the Job Training) โดยประธาน กล่าวว่า การพูด การสื่อสารภาษาอังกฤษ เด็ก ๆ ไม่ต้องอาย ไม่ต้องกลัวว่าสำเนียงจะผิด  ฝึกพูดออกเสียง สนทนากับเพื่อนบ่อย ๆ จะทำให้นักเรียนมีความมั่นใจและจะรักภาษาอังกฤษในที่สุด และได้เยี่ยมห้องเรียนทุกชั้นเรียน เพื่อเป็นขวัญกำลังใจแก่ผู้บริหาร ครู นักเรียนและบุคลากรทางการศึกษา