โรงเรียนบ้านนานอก รับการประเมินผลงานเชิงประจักษ์ การดำเนินงานสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ระดับเงิน ประจำปีการศึกษา 2562 จาก สพป.กระบี่

เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2562 ที่โรงเรียนบ้านนานอก สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่ นายสมศักดิ์  เกิดสุข ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา พร้อมนางพรทิพย์ ถิ่นหนองจิก นักวิชาการศึกษา กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา คณะกรรมการประเมินสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่  เข้าประเมินการดำเนินงานสถานศึกษาสีขาวเชิงประจักษ์  ประจำปี 2562 ณ โรงเรียนบ้านนานอก อำเภอเมืองกระบี่  โดยมีนายณรงค์  กลิ้งเล็ก ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนานอก พร้อมคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียนร่วมให้การต้อนรับ รับการประเมิน  และรับฟังข้อเสนอแนะการดำเนินงานจากคณะกรรมการ
นายสมศักดิ์  เกิดสุข กล่าวว่า การดำเนินงานสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข เป็นการดำเนินงานของศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด กระทรวงศึกษาธิการ ได้ดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา โดยได้ดำเนินงานโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันให้นักเรียน นักศึกษา ไม่ไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติด และสถานศึกษาได้รับการประเมินผลการดำเนินงานรับรางวัลเชิดชูเกียรติ เสมา ป.ป.ส. ของกระทรวงศึกษาธิการ 3 ระดับคือ ระดับเริ่มต้น คือ ระดับเงิน เมื่อผ่านประเมินระดับเงิน จะส่งผลงานเข้าประเมินระดับทอง เมื่อผ่านการประเมินระดับทอง จะส่งผลงานประเมินระดับเพชรตามลำดับต่อไป   กระทรวงศึกษาธิการเริ่มขับเคลื่อนการดำเนินงานสถานศึกษาสีขาว มาตั้งแต่ปี 2541 จนถึงปัจจุบัน  ในส่วนของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่ เริ่มส่งผลงานเข้าประเมินครั้งแรกเมื่อปี 2559  มีโรงเรียนส่งผลงานและผ่านการประเมินระดับเงิน จำนวน 2 โรง คือ โรงเรียนบ้านไร่ใหญ่ และโรงเรียนบ้านบกเก้าห้อง   ต่อมาปี 2560 มีโรงเรียนส่งประเมินและผ่านการประเมินระดับเงิน 2 โรงเรียน คือ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 1 และโรงเรียนบ้านตลิ่งชัน ส่วนโรงเรียนบ้านไร่ใหญ่และโรงเรียนบ้านบกเก้าห้องส่งผลงานและผ่านการประเมินระดับทอง   ปี 2561 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 1 และโรงเรียนบ้านตลิ่งชัน ส่งผลงานเข้าประเมินระดับทอง และโรงเรียนบ้านทุ่งสาคร เข้าประเมินระดับเงิน ยังไม่ทราบผลการประเมิน  และในปี 2562 มีโรงเรียนส่งผลงานเข้าร่วมประเมินระดับเงิน จำนวน 18 โรง และเข้าประเมินระดับ เพชร จำนวน 1 โรงเรียน คือ โรงเรียนบ้านบกเก้าห้อง
ทั้งนี้ การประเมินผลงานดีเด่น  จะประเมินตามยุทธศาสตร์ 5 ด้าน ประกอบด้วย ด้านการป้องกัน  ด้านการค้นหา  ด้านการรักษา   ด้านการเฝ้าระวัง  และด้านการบริหารจัดการ  ใช้กระบวนการประเมินในพื้นที่ และผลงานเชิงประจักษ์  โดยสถานศึกษาประเมินตนเองแล้วเสร็จ และมีคณะกรรมการประเมินจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประเมินผลงานโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุขของโรงเรียนในสังกัด  หลังจากนั้นจะส่งเอกสารผลงานให้กระทรวงศึกษาธิการ ทำการประเมินผลงานเพื่อรับรางวัลเชิดชูเกียรติ เสมา ป.ป.ส. ของกระทรวงศึกษาธิการต่อไป