สพป.ลำพูน เขต 2 ประชุมคณะกรรมการจัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2562

ดร.ธนาดุลย์ แสนทวีสุข ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 เป็นประธานดำเนินการประชุมคณะกรรมการจัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2562 เพื่อร่วมกันพิจารณาโครงการ และกิจกรรมที่สอดคล้องเชื่อมโยงกับยุทธชาติ 20 ปี วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ของสพฐ.และสพป.ลำพูน เขต 2 พร้อมกันนี้ได้จัดสรรเงินงบประมาณในการดำเนินงานตามภารกิจเร่งด่วนในไตรมาสที่ 1 และ 2 เพื่อให้สามารถพัฒนาการศึกษาได้ตามเป้าหมายที่กำหนด เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2561 ณ ห้องประชุม 1 สพป.ลำพูน เขต 2