สบว. เดินหน้าส่งเสริมการเตรียมความพร้อมกำลังคนด้านวิศวกรรมอาร์แอนด์ดี

สพฐ. เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการความร่วมมือทางวิชาการระหว่าสถาบันโคเซ็นประเทศญี่ปุ่นและกลุ่มโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ครั้งที่ 5 ระหว่างวันที่ 30 กรกฎาคม – 5 สิงหาคม 2562 ณ สถาบัน Sendai KOSEN ประเทศญี่ปุ่น

รายละเอียด