สพป.เลย เขต ๒ ฝึกอบรมพัฒนาทักษะชีวิต ป้องกันปัญหายาเสพติด โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาอำเภอผาขาว

วันศุกร์ที่  ๑๖  สิงหาคม  ๒๕๖๒ เวลา  ๐๙.๐๐  น. ที่ห้องประชุมโรงแรมวังรีสอร์ท  อำเภอวังสะพุง  นายพลชัย  ชุมปัญญา  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๒  เป็นประธานเปิดการอบรมโครงการพัฒนาทักษะชีวิต ป้องกันปัญหายาเสพติด ของโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาในอำเภอผาขาว  ประกอบด้วย โรงเรียนบ้านโนนปอแดง โรงเรียนบ้านเพิ่ม และโรงเรียนเจียรวนนท์อุทิศ ๓  มีนักเรียนเข้าอบรม จำนวน ๒๐๐ คน หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ ได้กำหนดทักษะเป็นสมรรถนะสำคัญ ที่ผู้เรียนทุกคนพึงได้รับการพัฒนา ทั้งด้านความรู้ ความรู้สึกนึกคิด ให้รู้จักสร้างสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคคล รู้จักจัดการปัญหาและความขัดแย้งต่าง ๆ อย่างเหมาะสม การปรับตัวให้ทันการเปลี่ยนแปลงของสังคมและสภาพแวดล้อม รู้จักหลีกเลี่ยงพฤติกรรมไม่พึงประสงค์ที่ส่งผลกระทบต่อตนเองและผู้อื่น ป้องกันตัวเองในภาวะคับขัน รวมถึงจัดการกับชีวิตอย่างมีประสิทธิภาพ ผอ.สพป.เลย เขต ๒ กล่าวว่า วัยเรากำลังเป็นวัยรุ่น เป็นวัยที่ต้องการอิสระทั้งด้านความคิดและพฤติกรรม ต้องการอยากรู้อยากลอง อยากอยู่กับเพื่อน ๆ เรียกได้ว่าเป็นวัยเสี่ยงในทุกด้านที่จะถูกชักจูงไปกระทำในสิ่งที่ไม่พึงประสงค์  ดังนั้น ในวันนี้เรามาเรียนรู้ในการสร้างภูมิคุ้มกัน เพื่อนำไปใช้ป้องกันความปลอดภัยให้กับชีวิตของเรา ขอให้ลูก ๆ ทุกคนตั้งใจที่จะรับความรู้จากวิทยากรและคุณครูให้ได้มากที่สุด และขอให้การดำเนินโครงการบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ทุกประการ  ซึ่งระยะเวลาดำเนินการ ระหว่างวันที่ ๑๖-๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๒  ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้รับการสนับสนุนวิทยากรจากวิทยาลัยเทคโนโลยีรัฐชวินทร์  จังหวัดกาฬสินธุ์ และผู้บริหารโรงเรียน ครู ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๒