สพป.ลำพูน เขต 2 อบรมเชิงปฏิบัติการใช้สื่อการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียมรูปแบบใหม่ NEW DLTV และการใช้ระบบสนับสนุนการบริหารจัดการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (AMSS++)

นายสุรเชษฐ์ พละเอ็น ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 มอบหมายให้นายลิขสิทธิ์ ผลจันทร์งาม รองผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการใช้สื่อการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียมรูปแบบใหม่ NEW DLTV และการใช้ระบบสนับสนุนการบริหารจัดการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (AMSS++) เพื่อพัฒนาครูให้มีทักษะการจัดการเรียนรู้โดยใช้สื่อการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียมรูปแบบใหม่ NEW DLTV พร้อมทั้งสร้างโอกาสให้ครูและนักเรียนได้เข้าถึงสื่อเทคโนโลยีการเรียนรู้ที่ทันสมัย และเพื่อให้สถานศึกษาในสังกัดสามารถใช้ระบบเพื่อการบริหารจัดการศึกษาได้อย่างเต็มศักยภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2562