สพป.ชัยภูมิ เขต 1  จัดกิจกรรม “โครงการพัฒนาศักยภาพเชิงวิชาการผู้บริหารสถานศึกษา  เพื่อยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา ปีการศึกษา 2562 “

กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา  สพป.ชัยภูมิ เขต 1  จัดกิจกรรม “โครงการพัฒนาศักยภาพเชิงวิชาการผู้บริหารสถานศึกษา  เพื่อยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา ปีการศึกษา 2562 ”  ของโรงเรียน และพัฒนาศักยภาพของผู้บริหารสถานศึกษาให้สามารถขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ขององค์กรให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล    เป็นผู้มีสมรรถนะสูงในการปฏิบัติหน้าที่   โดยนำคณะผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด   เข้าศึกษาดูงาน   ณ โรงเรียนอนุบาลกาญจนบุรีในวันที่ 16  สิงหาคม 2562