โครงการบูรณาการความร่วมมือเพื่อสร้างความเข้มแข็งของระบบการประกันคุณภาพการศึกษาระดับห้องเรียน

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ จัดประชุมปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ระดับเครือข่าย และระดับสถานศึกษา โครงการบูรณาการความร่วมมือเพื่อสร้างความเข้มแข็งของระบบประกันคุณภาพการศึกษาระดับห้องเรียน

เมื่อวันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๒) ที่ห้องประชุมสุขสมใจ สพป.บุรีรัมย์เขต ๑ นายพิพัฒน์ พุ่มยี่สุ่น ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ เป็นประธานเปิดการประชุมปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ระดับเครือข่าย และระดับสถานศึกษา โครงการบูรณาการความร่วมมือเพื่อสร้างความเข้มแข็งของระบบประกันคุณภาพการศึกษาระดับห้องเรียน วัตถุประสงค์ เพื่อสร้างความเข้าใจให้แก่ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการดำเนินงานระดับเขตพื้นที่การศึกษาและระดับเครือข่าย ในการดำเนินโครงการบูรณาการความร่วมมือเพื่อสร้างความเข้มแข็งของระบบประกันคุณภาพการศึกษาระดับห้องเรียน สามารถจัดทำแผนการดำเนินโครงการบูรณาการความร่วมมือเพื่อสร้างความเข้มแข็งของระบบประกันคุณภาพการศึกษาระดับห้องเรียน ระดับกลุ่มเครือข่าย ระดับสถานศึกษาได้ ผู้ร่วประชุมประกอบด้วย ศึกษานิเทศก์ ประธานกลุ่มโรงเรียน เลขานุการกลุ่ม และผู้รับผิดชอบงานวิชาการกลุ่มโรงเรียน จำนวน ๒๐ กลุ่ม วิทยากรผู้ให้ความรู้ นายศราวุธ โรจณาวรรณ ผอ.กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา นายนพนรรจ์ เติมทรัพย์ ผอ.รร.บ้านสวายสอ “ประชาบูรณะ” นางสาวสุมาลี กุงไธสง ศึกษานิเทศก์ สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑

การเพิ่มขีดความสามารถการพัฒนาระบบประกันคุณภาพกายในสถานศึกษา โครงการบูรณาการความร่วมมือเพื่อสร้างความเข้มแข็งของระบบการประกันคุณภาพการศึกษาระดับห้องเรียน เพื่อพัฒนาระบบและกลไกการบริหารจัดการคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาเพื่อการประกันคุณภาพแนวใหม่ สนับสนุนการจัดระบบการบริหารจัดการคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาเพื่อการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ให้แก่กลุ่มเครือข่ายสถานศึกษา จำนวน ๑๐ กลุ่มเครือข่ายเดิมและเครือข่ายใหม่ที่ร่วมมือเป็นคู่พัฒนา และสถานศึกษาต้นแบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาระดับห้องเรียน สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ตระหนักในความสำคัญดังกล่าวจึงได้จัดประชุมปฏิบัติการขึ้นเพื่อสร้างความเข้มแข็งระดับกลุ่มเครือข่าย