โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษาฐานข้อมูล Big Data

วันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๒ ดร.วันชัย  บุญทอง ผอ.สพป.ชลบุรี เขต ๓ เข้าร่วมอบรมในโครงการการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษาฐานข้อมูล Big Data โดยการดำเนินงานของกลุ่มศึกษานิเทศ ในการอบรมครั้งนี้ มีบุคลากรใน สพป.ชลบุรี เขต ๓ ประธานกลุ่มโรงเรียน ๑๑ กลุ่ม รวมทั้งบุคลากรครู ๑๑ ท่าน เพื่อวิเคราะห์รูปแบบฐานข้อมูล สารสนเทศ Big Data เพื่อเข้าสู่ระบบ Website โดยการอบรมครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก นายนิพนท์  นนธิ รองผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต ๔ และคณะ มาเป็นวิทยากรในการอบรม ณ ห้องประชุม ๔ ชั้น ๒ สพป.ชลบุรี เขต ๓