การขับเคลื่อนงานแนะแนวเพื่อส่งเสริมทักษะชีวิตในสถานศึกษา

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนงานแนะแนวและกิจกรรมแนะแนวเพื่อส่งเสริมทักษะชีวิตในสถานศึกษา ให้ครูได้รับความรู้ในการจัดบริการแนะแนวให้กับนักเรียน

เมื่อวันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๒ ที่หอประชุมพิมานพรหม สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ นางสโรชินี โอชโร รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ การขับเคลื่อนงานแนะแนวและกิจกรรมแนะแนวเพื่อส่งเสริมทักษะชีวิตในสถานศึกษา โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาแนวทางจัดทำหลักสูตรการศึกษาด้านอาชีพและการมีงานทำ สร้างเครือข่ายครูแนะแนวในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๑ ให้ครูได้รับความรู้ในการจัดบริการแนะแนวให้กับนักเรียน และร่วมกันขับเคลื่อนแผนการจัดกิจกรรมแนะแนวนำไปพัฒนาทักษะชีวิตของนักเรียน วิทยากรผู้ให้ความรู้ ผศ.ดร.พัชรี ถุงแก้ว อาจารย์ประจำกลุ่มวิชาจิตวิทยาและการแนะแนว คณะครุศาสตร์ จากมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ นางจวงจันทน์ อาจจุฬา ผู้อำนวยการโรงเรียนเสนศิริอนุสรณ์  ผู้เข้าประชุมครูที่รับผิดชอบงานแนะแนวในโรงเรียน จำนวน ๒๐๑ คน

การพัฒนาทักษะชีวิตเป็นสิ่งสำคัญซึ่งการแนะแนวเป็นกระบวนการที่พัฒนาทักษะชีวิต สร้างเสริมให้นักเรียนมีคุณภาพเหมาะสมตามความแตกต่างระหว่างบุคคล ค้นพบและพัฒนาศักยภาพของตน มีทักษะการดำเนินชีวิต มีวุฒิภาวะทางอารมณ์ ศีลธรรม จริยธรรม รู้จักการเรียนรู้ในเชิงพหุปัญญา รู้จักคิด ติดสินใจ แก้ปัญหาในช่วงวิกฤต วางแผนการศึกษาต่อและการพัฒนาตนเองสู่โลกอาชีพและการมีงานทำ รวมทั้งดำเนินชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข ทักษะชีวิตจึงเป็นความสามารถของบุคคลที่จะจัดการกับปัญหาต่างๆ รอบตัวในสภาพสังคมในปัจจุบันและเตรียมความพร้อมสำหรับการปรับตัวในอนาคต สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ตระหนักเห็นความสำคัญดังกล่าว จึงได้จัดประชุมการขับเคลื่อนงานแนะแนวเพื่อส่งเสริมทักษะชีวิตในสถานศึกษาขึ้นมาในวันนี้