สพม.35 เตรียมความพร้อมงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 69 ปี 2562

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35  ได้ดำเนินการวางแผนประชุมประธานสหวิทยาเขต, ประธานศูนย์พัฒนากลุ่มสาระฯ จังหวัดลำปาง เพื่อเตรียมการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคเหนือ ครั้งที่ 69 ปี 2562 ในวันที่ 20 สิงหาคม 2562 ณ ห้องประชุมเกษมชัย โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย

นายจิรวัฒน์  ปัญญา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 เป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อมงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปี 2562 ของจังหวัดลำปาง โดยวางแผนจัดสรรงบประมาณในการดำเนินงานจัดการแข่งขัน จำนวน 800,000 บาท จัดสรรให้จังหวัดลำปาง 600,000 บาท จังหวัดลำพูน 200,000 บาท ด้วยความโปร่งใส่ อีกทั้งกำหนดจัดการแข่งขันระดับเขตพื้นที่การศึกษาจังหวัดลำปาง ระหว่างวันที่ 10 – 11 กันยายน 2562  สนามแข่งขันประกอบด้วย โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย โรงเรียนลำปางกัลยาณี โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเขลางค์นคร  พิธีเปิดการแข่งขันจัดที่โรงเรียนลำปางกัลยาณี ในวันที่ 10 กันยายน 2562 โดยมีนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางเป็นประธานเปิดการแข่งขันฯ

นภัสวรรณ ทาไชยวงค์
นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ/รายงาน
จิรวัฒน์ ปัญญา
รองผู้อำนวยการ สพม.35/ภาพ
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา/เจ้าของโครงการ