สพม.35 จัดค่ายเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมและทักษะชีวิตให้เยาวชน

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 จัดค่ายเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมและทักษะชีวิต เพื่อป้องกันปัญหายาเสพติดและพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ ระหว่าง 22 – 23 สิงหาคม 2562 ณ โรงเรียนห้างฉัตรวิทยา อ.เมือง จ.ลำปาง โดยมีนักเรียนในสังกัดเข้าร่วมกิจกรรม 100 คน

นายเทพวรินทร์ เขื่อนปัญญา ผู้อำนวยการโรงเรียนห้างฉัตรวิทยา เป็นประธานการจัดค่ายฯ นายลัญจกร ผลวัฒนะ นักส่งเสริมการจัดการศึกษาชำนาญการกล่าวรายงาน วัตถุประสงค์การจัดค่ายฯ เพื่อให้นักเรียนคิดเป็น ทำเป็น แก้ปัญหาเป็น จัดการรับอารมณ์และความเครียด อีกทั้งเป็นแกนนำป้องกันปัญหายาเสพติดและพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ในโรงเรียน

นภัสวรรณ ทาไชยวงค์
นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ/รายงาน
วศินี วนรัตน์
นักส่งเสริมการจัดการศึกษาปฏิบัติการ/ภาพ
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา/เจ้าของโครงการ