สพม.35 นิเทศ ติดตาม ให้คำแนะนำ การประกันคุณภาพภายนอก    

กลุ่มงานส่งเสริมพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษา กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 นำโดย นางสาวลดาวัลย์ ขุมคำ หัวหน้างานประกันคุณภาพฯ ,นายชนินทร์ วรรณมณี ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ ,นางสาววาสนา บุญมาก ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ และนางนภัสวรรณ ทาไชยวงค์ นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ เข้าติดตามดูแลให้คำแนะนำในการดำเนินงานระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา และการเตรียมความพร้อมรับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่(เพิ่มเติม) ณ โรงเรียนไหล่หินวิทยา  อ.เกาะคา จ.ลำปาง ในวันที่ 21 สิงหาคม 2562

โดยมี นายพรศิลป์ สิงห์ทอง ผู้อำนวยการโรงเรียน และคณะครูให้การต้อนรับ พร้อมรับฟังความคิดเห็นจากคณะศึกษานิเทศก์ เพื่อเตรียมความพร้อมรับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ (พ.ศ. 2559-2563)

วาสนา บุญมาก
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ/รายงาน
นภัสวรรณ ทาไชยวงค์
นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ/ภาพ-รายงาน
กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล/เจ้าของโครงการ