โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 1 สังกัด สพป.กระบี่ จัดกิจกรรมเข้าค่ายคุณธรรม นักเรียน 2 ศาสนา เพื่อสร้างเสริมคุณธรรมจริยธรรมความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ให้กับนักเรียน

นายจิรศักดิ์  เจียงจิรศักดิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 1  เปิดเผยว่า วันที่ 22-24  สิงหาคม  2562  โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 1 ได้จัดเข้าค่ายคุณธรรมนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6  พร้อมกัน 2 ค่ายเพื่อสร้างเสริมคุณธรรมจริยธรรมความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ให้กับนักเรียน ค่ายแรก   คือ ค่ายพุทธบุตร สำหรับนักเรียนที่นับถือศาสนาพุทธ  โดยพระสงฆ์จากวัดธรรมาวุธสรณาราม อำเภอแหนือคลอง  เป็นวิทยากรให้ความรู้  และฝึกฝนเยาวชนให้มีทักษะชีวิตตามคำสอนและวัตรปฏิบัติของศาสนาพุทธ  ช่วยให้นักเรียนได้เกิดการพัฒนาจิตและปลูกฝังจริยธรรม คุณธรรม และศีลธรรม  อันเป็นแนวทางการประพฤติตนที่ดี ให้มีทักษะในการดำเนินชีวิต “เก่ง ดี และมีความสุข” เพื่อให้เด็กและเยาวชนที่นำธรรมะ  นำหลักคำสอนที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน รู้วิธีการป้องกัน  แก้ไขปัญหา  สร้างภูมิต้านทานให้กับตนเองด้วยคุณธรรม ให้เป็นผู้มีชีวิตอยู่อย่างรู้เท่าทันโลก นำพาชีวิตสู่ความสำเร็จ  เพื่อเกื้อกูลแก่ตนเองและประเทศชาติในที่สุด   และอีกค่าย คือ ค่ายยุวมุสลิม สำหรับนักเรียนที่นับถืออิสลาม  โดยผู้นำศาสนาอิสลามในอำเภอเหนือคลอง เป็นวิทยากรให้ความรู้ เพื่อให้นักเรียนมีความรู้ ในหลักธรรม หลักปฏิบัติเบื้องต้นของศาสนาอิสลาม ฝึกทักษะในการใช้ชีวิต เรียนรู้การอยู่ร่วมกันเป็นกลุ่ม ฝึกทักษะการเป็นผู้นำ พัฒนาจิตใจ ปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมและศีลธรรม มีจิตสำนึกต่อการเชิญชวนให้คนรอบข้างมุ่งไปสู่การทำความดี โดยยึดหลักธรรมคำสอนทางศาสนาอิสลามเป็นหลักปฏิบัติในชีวิตประจำวัน  ทั้งสองค่ายได้รับงบประมาณสนับสนุนจากเทศบาลตำบลเหนือคลอง

ข่าว…พัชรี  ชอบงาม / ภาพ…..จิรศักดิ์  เจียงจิรศักดิ์