โรงเรียนอุตรกิจ สังกัด สพป.กระบี่ คว้ารางวัลชนะเลิศประกวดโครงการโรงเรียนสุจริต กิจกรรมสร้างสำนึกพลเมือง (Project Citizen) ประถมศึกษา ระดับภูมิภาค ภาคใต้

นายชุมพล  อมตวิยานนท์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอุตรกิจ เปิดเผยว่า  นักเรียนโรงเรียนอุตรกิจ 4 คน ประกอบด้วย เด็กหญิงชุฑามาศ เกิดวั่น   เด็กหญิงพรรณวษา พริกดำ  เด็กหญิงบัวชมพู ทองใส  และเด็กหญิงปริยากร หลวงแก้ว   โดยนางสาวสุภาพร แซ่ฮ้อ เป็นครูที่ปรึกษาการทำกิจกรรม ได้รับรางวัลชนะเลิศนำเสนอกิจกรรมสร้างสำนึกพลเมือง (Project Citizen) ประถมศึกษา ระดับภูมิภาค ภาคใต้  ในงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การนำเสนอผลงาน และการประกวดแข่งขันกิจกรรมการเรียนรู้ภายใต้โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา (โครงการโรงเรียนสุจริต) ระดับภูมิภาค  ที่จัดขึ้น ณ โรงแรมไดมอนด์พลาซ่า จังหวัดสุราษฎร์ธานี  เมื่อวันที่ 16-17 สิงหาคม 2562 ที่ผ่านมา  รับโล่รางวัลของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จาก ดร.ภูธร
จันทะหงส์ปุณยจรัสธำรง  รองผู้อำนวยการสำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา สพฐ. นับเป็นความภาคภูมิใจของโรงเรียนอุตรกิจและชาวจังหวัดกระบี่ ที่นักเรียนได้เห็นความสำคัญ สืบสาน สืบทอดจิตสำนึกของการมีคุณธรรมตั้งแต่เด็ก ๆ เพื่อโตไปเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพต่อไป
นายชุมพล ยังกล่าวอีกว่า  โรงเรียนอุตรกิจเป็นโรงเรียนนำร่อง โครงการ “โรงเรียนสุจริต” ของจังหวัดกระบี่  มาตั้งแต่ปี 2556 ซึ่งเป็นโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา “ป้องกันการทุจริต” ให้กับโรงเรียนในสังกัดของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)  ที่ได้เล็งเห็นว่าปัญหาทุจริตคอร์รัปชั่น เป็นปัญหาสำคัญของประเทศ แม้ว่าภาครัฐจะมีนโยบายการปราบปรามและรณรงค์เพื่อป้องกันการทุจริตคอร์รัปชั่นอย่างต่อเนื่องแต่ก็ยังมีการทุจริตคอร์รัปชั่นอยู่เป็นจำนวนมากจากที่ปรากฏตามข่าวสารต่าง ๆ  ดังนั้นโครงการ “โรงเรียนสุจริต” จึงเป็นโครงการที่มียุทธศาสตร์และแผนงานที่ชัดเจนเล็งเห็นปัญหาที่จะเกิดขึ้นในอนาคตว่าปัญหาทุจริตคอร์รัปชั่น จะแก้ได้เมื่อมีการปลูกฝังค่านิยมการไม่ทุจริตให้กับเด็กนักเรียนให้มีจิตสำนึกของการมีคุณธรรม ไม่มุ่งหวังแต่ผลประโยชน์ส่วนตัว ก็จะช่วยให้ปัญหาเหล่านี้ลดน้อยลงไปในอนาคต โดยทางโรงเรียนได้จัดกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อปลูกฝังนักเรียนให้มีทักษะกระบวนการคิด และมีจิตสำนึกของการมีวินัย  ซื่อสัตย์สุจริต อยู่อย่างพอเพียง และมีจิตสาธารณะ ตั้งแต่วัยอนุบาลจนถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

ข่าว…พัชรี  ชอบงาม / ภาพ…สุภาพร  แซ่ฮ้อ