สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 ติวเข้มครูผู้สอนภาษาอังกฤษ เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

เมื่อเวลา 09.00 น.วันที่ 23 ส.ค.62 ที่ห้องประชุมเพชร สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ นายโชติ บุญทน รอง ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการขยายผล Boot camp Turbo Course 2019 สำหรับครูภาษาอังกฤษ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น สังกัด สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 จำนวน 70 คน วิทยากรได้รับความอนุเคราะห์จาก ครูผู้สอนภาษาอังกฤษที่ผ่านการอบรมโครงการพัฒนาหลักสูตรครูแกนนำด้านการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ ระดับภูมิภาค (Boot camp) ที่เป็นครูแกนนำ จำนวน 9 คน โดยมี นางมาริษา อุทธิเสน ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ เป็นผู้กล่าวรายงาน และมี น.ส.รุ่งอรุณ เมธาภัทรกุล รอง ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 พร้อมด้วย นายสมโภชน์ หลักฐาน ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา และศึกษานิเทศก์ เข้าร่วมพิธีเปิดในครั้งนี้

นายโชติ บุญทน รอง ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 กล่าวว่า ตามที่ กระทรวงศึกษาธิการ โดย สพฐ. และ บริติช เคานซิล ได้ร่วมมือกันพัฒนาโครงการศูนย์อบรมครูภาษาอังกฤษ ระดับภูมิภาค ซึ่งมีกลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ ครูสอนภาษาอังกฤษ ระดับประถมศึกษา และระดับมัธยมศึกษา ในสังกัด สพฐ.เข้ารับการอบรม เพื่อพัฒนายกระดับความสามารถทางภาษาอังกฤษ และเทคนิคการสอนตามรูปแบบ Communicative Approach ซึ่งสอดคล้องกับที่รัฐบาลมีนโยบายปฏิรูปการศึกษา โดยการยกระดับคุณภาพการศึกษาที่มุ่งเน้นคุณภาพผู้เรียนเป็นสำคัญในการพัฒนาคุณภาพตามแผนยุทธศาสตร์ และจากการประเมินผลระดับชาติ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2562 พบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) มีค่าเฉลี่ยต่ำกว่าร้อยละ 50 เนื่องจากครูผู้สอนบางส่วนยังขาดเทคนิควิธีการพัฒนาภาษาอังกฤษที่เต็มรูปแบบ สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 ได้ตระหนักถึงความสำคัญดังกล่าว จึงได้กำหนดแนวทางในการพัฒนาครูภาษาอังกฤษ เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ และเทคนิคการสอนตามรูปแบบ Communicative Approach ดังนั้น จึงได้จัดทำโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการขยายผล Boot camp Turbo Course 2019 สำหรับครูภาษาอังกฤษ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น สังกัด สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 ขึ้นในวันนี้/////// ปาริชาติ  อาจสำแดง  ภาพ / ข่าว