สพม.35 อบรมลูกเสือต่อต้านภัยยาเสพติดลำพูน

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 ร่วมกับโรงเรียนในสังกัดจังหวัดลำพูน กลุ่มสหวิทยาเขตศรีวิชัย และสหวิทยาเขตจามเทวี  เปิดอบรมลูกเสือต่อต้านภัยยาเสพติด ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราว โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา ระหว่างวันที่ 23 – 25 สิงหาคม 2562  โดยมีนายจิรวัฒน์ ปัญญา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 เป็นประธานเปิดงาน วัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับยาเสพติด และมีทักษะในการป้องกันพิษภัยของยาเสพติด ผู้เข้าอบรมประกอบด้วยคณะข้าราชการครูและนักเรียน จำนวน 50 คน

นภัสวรรณ ทาไชยวงค์

นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ/รายงาน

ณรงค์ ศรีตาบุตร

พนักงานขับรถ สพม.35/ภาพ