สพม.39 จัดงานมุทิตาจิตแก่ผู้เกษียณอายุราชการ ปี 2562 “ร้อยความรักถักทอใจ สานสายใยมุทิตา”

นายสุชน วิเชียนสรรค์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 ประธานเปิดงานมุทิตาจิตแก่ผู้เกษียณอายุราชการ ปี 2562 “ร้อยความรักถักทอใจ สานสายใยมุทิตา” ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อแสดงถึงความรัก ความสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้เกษียณอายุราชการที่ทรงคุณค่าของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 อีกทั้งยังแสดงถึงวัฒนธรรมอันดีงามของคนไทย ซึ่งผู้อเกษียณอายุราชการนั้นถือว่าเป็นผู้ที่มีความมุ่งมั่นในการทำงานอย่างเต็มศักยภาพ ด้วยความทุ่มเท วิริยะ อุตสาหะ โดยเฉพาะอย่างยิ่งข้าราชการทางด้นการศึกษา เป็นผู้ที่มีความเสียสละอย่างยิ่งยวดที่จะต้องพัฒนาผู้เรียนให้เป็นผู้ถึงพร้อมในความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์และเต็มตามศักยภาพของเขาเหล่านั้น ทั่งนี้การขับเคลื่อนด้านการศึกษานั้นประกอบด้วยบุคคลที่มีความสำคัญทั้งผู้อำนวยการโรงเรียน รองผู้อำนวยการโรงเรียน ครู และลูกจ้างประจำ ต่างมีความสำคัญในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาทั้งสิ้น ซึ่งกิจกรรมการแสดงมุทิตาจิตในครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมงานประกอบด้วย ศึกษานิเทศก์ ผู้อำนวยการโรงเรียน รองผู้อำนวยการโรงเรียน ข้าราการครู ลูกจ้างประจำ รวมทั้งสิ้น127 คน ณ โรงแรมเรือแพร รอยัลปาร์ค จ.พิษณุโลก