ระยอง ๒ คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ ในกิจกรรมบริษัทสร้างการดี

วันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๒ นายธันวา ลิ่มสถาพร มอบหมาย นายจิรพล คำต่อตั้ง ศึกษานิเทศก์ สพป.ระยอง เขต ๒ นำคณะผู้บริหาร ครูและนักเรียนในสังกัด เข้าร่วมกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การนำเสนอผลงาน และการประกวดแข่งขันกิจกรรมการเรียนรู้ ภายใต้โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา (โครงการโรงเรียนสุจริต) ระดับภูมิภาค ภาคกลาง ระหว่างวันที่ ๒๔ – ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๒ ณ โรงแรมเอวาน่า กทม. เพื่อให้ ๑.สพป.และ สพม.ได้สร้างเสริมคุณธรรมฯ ในสถานศึกษา ๒. เปิดเวทีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ฯ ภาคกลางและตะวันออก จำนวน ๖๒ โรงเรียน ๓. คัดเลือกตัวแทนระดับภาคเพื่อไปแข่งขันในระดับประเทศ โดย สพป.ระยอง เขต ๒ นำเสนอและประกวด ๓ กิจกรรม ได้แก่ กิจกรรมบริษัทสร้างการดี กิจกรรมสำนึกพลเมือง และกิจกรรมถอดบทเรียน ซึ่งโรงเรียนชุมชนวัดตะเคียนงาม ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๑ กิจกรรมการเรียนรู้ บริษัทสร้างการดี ระดับประถมศึกษา ในการนี้ ท่านอุทิศ บัวศรี ผู้ช่วยเลขาธิการสำนักงาน ปปช. ให้เกียรติร่วมถ่ายภาพและเยี่ยมชมกิจกรรมบริษัทสร้างการดี ของโรงเรียนชุมชนวัดตะเคียนงาม และโรงเรียนวัดเนินเขาดิน ได้รับเกียรติบัตรเป็นโรงเรียนต้นแบบโรงเรียนสุจริต