สพป.ลำพูน เขต 2 คัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา เพื่อรับรางวัลคุรุสภา ประจำปี 2562

นายสุรเชษฐ์ พละเอ็น ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 เป็นประธานดำเนินการประชุมคณะกรรมการคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา เพื่อรับรางวัลคุรุสภา ประจำปี 2562 เพื่อร่วมกันพิจารณาคัดเลือกผลงานของผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ประเภทศึกษานิเทศก์ จำนวน 1 รางวัล ตามเกณฑ์และวิธีการที่คุรุสภากำหนด เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2562 ณ ห้องประชุม 2 สพป.ลำพูน เขต 2