ประชุมผู้ทรงคุณวุฒิตรวจขั้นที่ ๕ ด้านลูกเสือ

เมื่อวันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๒ ที่ห้องประชุมเลี้ยงผ่องพันธุ์ สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ได้มีการประชุมคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในการตรวจขั้นปฏิบัติการและประเมินผล ประจำสำนักงานลูกเสือจังหวัดบุรีรัมย์ เพื่อซักซ้อมความเข้าใจในการปฏิบัติหน้าที่กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในการตรวจขั้นที่ ๕ ขั้นปฏิบัติการและประเมินผลของบุคลากรทางการลูกเสือให้มีคุณวุฒิวูดแบดจ์ (W.B.) เป็นไปตามระเบียบคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ ว่าด้วยการฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ พ.ศ. ๒๕๕๖ ผู้เข้าประชุมประกอบด้วย ผู้ทรงคุณวุฒิด้านลูกเสือจาก สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑-๔ และ สพม. เขต ๓๒ โดยมี นายกองตรี จเร สัตยารักษ์ ผู้ตรวจการลูกเสือ ประจำสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ เป็นประธานการประชุมฯ