ผอ.สพป.เลย เขต ๒ ร่วมพิธีลงนามความร่วมมือ(MOU) สะพานเชื่อมโยงการศึกษาระดับ สพฐ.กับ สอศ.

วันอังคารที่ ๒๗  สิงหาคม  ๒๕๖๒  เวลา ๐๘.๐๐ น. ที่วิทยาลัยเทคนิคชุมแพ อำเภอชุมแพ จ.ขอนแก่น นายพลชัย  ชุมปัญญา  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๒  ได้เข้าร่วมพิธีลงนามความร่วมมือ (MOU) สะพานเชื่อมโยงการจัดการศึกษา ระดับ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กับระดับ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ภายใต้โครงการ CTC-G๕ (ChumPhae Technical College Generation๕) ระหว่าง วิทยาลัยเทคนิคชุมแพ กับ สพม.ขอนแก่น เขต ๒๕   สพป.ขอนแก่น เขต ๕  สพป.ชัยภูมิ เขต ๒  สพป.เลย เขต ๒ อบจ.ขอนแก่น และ โรงเรียนเทศบาล ๑ (ชุมแพ)   โดยมี นายบุญรักษ์  ยอดเพชร  เลขาธิการการอาชีวศึกษา เป็นประธานในพิธี  จุดประสงค์ของการจัดงานครั้งนี้ สืบเนื่องจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) และสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) ได้ลงนามความร่วมมือเพื่อบูรณาการการทำงานเชื่อมโยงการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานกับการจัดการศึกษาระดับอาชีวศึกษา เมื่อวันที่ ๑๗พฤษภาคม ๒๕๖๒  เพื่อให้การจัดการศึกษาระหว่างระดับอาชีวศึกษา กับระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีความเชื่อมโยงกันทั้งด้านการบริหาร ข้อมูล การเรียนการสอน การแนะแนวสายอาชีพ ความร่วมมือการจัดทวิศึกษา มีการบูรณาการเชิงบริหาร บูรณาการการเรียนการสอน และมีความเป็นเอกภาพน้ำหนึ่งใจเดียวกัน ที่สำคัญ เพื่อผลิตและพัฒนากำลังคนของประเทศไทย หลังลงนามความร่วมมือได้เยี่ยมชมศูนย์การเรียนของนักเรียน โดยมี ผอ.กลุ่มส่งเสริมฯ และบุคลากรในกลุ่ม เข้าร่วมในการลงนามความร่วมมือครั้งนี้