สพป.กระบี่ ประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบควบคุมภายใน ประจำปี 2562

เมื่อวันที่ 26-27  สิงหาคม  2562   ที่ห้องประชุมเหลืองกระบี่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่ นายยุทธนา  จินดา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่ เป็นประธานเปิดการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบควบคุมภายใน ประจำปี 2562 ให้กับ  ผู้บริหารโรงเรียน หรือข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่รับผิดชอบงานควบคุมภายในโรงเรียน และบุคลากรแต่ละกลุ่มในสำนักงาน  เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับแนวทางการประเมินผลการควบคุมภายใน  ตามที่กระทรวงการคลังกำหนด เพื่อให้ระบบควบคุมภายในของทุกกลุ่ม ในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่  และโรงเรียนในสังกัด มีความเข้มแข็ง สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้จริงตามความเหมาะสม เกิดประโยชน์ต่อหน่วยงาน    และใช้ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา กำหนดประชุมเชิงปฏิบัติการ จำนวน 2  รุ่น   รุ่นที่ 1 วันที่ 26  สิงหาคม 2562  ประกอบด้วย อำเภอเมืองกระบี่ อำเภอเกาะลันตา อำเภอเหนือคลอง และอำเภอลำทับ   รุ่นที่ 2 วันที่ 27 สิงหาคม 2562 ประกอบด้วย อำเภอเขาพนม อำเภออ่าวลึก อำเภอปลายพระยา  และอำเภอคลองท่อม รวมถึงบุคลากรทุกกลุ่มในสำนักงานเขตพี้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่   คณะวิทยากรประกอบด้วย นางสาวรัดใจ  แปลงงาน ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน นางสมมาตร  มีแต้ม ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ และคณะ

 นายยุทธนา  จินดา กล่าวว่า กระทรวงการคลัง ได้กำหนดหลักเกณฑ์กระทรวงการคลัง ว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายใน สำหรับหน่วยงานภาครัฐ พ.ศ.2561 ขึ้นใหม่ โดยกำหนดให้หน่วยงานของรัฐ ต้องรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในให้ผู้ควบคุมภายในให้ผู้กำกับดูและและกระทรวงการคลังทราบ ภายใน 90 วัน นับแต่วันสิ้นงประมาณ ดังนั้น ระบบควบคุมภายในจึงมีความสำคัญและเป็นเครื่องมือที่ผู้บริหารนำมาใช้เพื่อให้เกิดความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่าการดำเนินงานจะบรรลุผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์ที่กำหนด โดยบุคลากรทุกระดับในหน่วยงาน มีบทบาทสำคัญในการสนับสนุนงานควบคุมภายในของหน่วยงาน  ดังนั้น สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่ จึงได้จัดประชุมเชิงปฏิบัติการนี้ขึ้นมา เพื่อให้บุคลากรในสำนักงานและโรงเรียนได้นำความรู้ที่ได้รับไปใช้ปฏิบัติงานได้จริง รวมทั้งขยายผลให้บุคลากรอื่น ๆ ได้มีความรู้และเข้าใจอย่างถูกต้อง และร่วมมือกันเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาให้ระบบควบคุมภายในของหน่วยงานดำเนินการอย่างจริงจังและมีประสิทธิภาพต่อไป