สพป.ตาก เขต 1 คัดเลือกรางวัลเกียรติยศ TAK 1 AWARD ปี 62

นายภิรมย์ นิช่างทอง รองผอ.สพป.ตาก เขต 1 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการคัดเลือกรางวัลเกียรติยศ TAK 1 AWARD 2562  ในวันที่ 29 สิงหาคม 2562 ณ อาคารแม่ 80 มีผู้ส่งผลงานจำนวน 14 ราย ผลการคัดเลือกมีดังนี้

(1)รางวัลเกียรติยศ ประเภทครูผู้สอนจำนวน 8 ราย  ประกอบด้วย 1.น.ส.พัชราภรณ์ กุนแสงคำ ร.ร.อนุบาลบ้านท่าปุย 2.นางสุรีรัตน์ ไชยทา ร.ร.เขื่อนภูมิพล 3.น.ส.ลักขณา จิ๋วปัญญา ร.ร.บ้านชะลาดระฆัง 4.น.ส.ชารินทรา พันธวงค์ ประเภทบุคลากรทางการศึกษา จำนวน 2 รายประกอบด้วย 1.นางกัญจน์ชญา ปาปะเค นักทรัพยากรบุคคล 2.นางนิตยา จันทิมา นักวิชาการศึกษา และประเภทผู้อำนวยการสถานศึกษา 1 รายได้แก่ น.ส.วรินทร์ทิพย์ หมี้แสน ผอ.ร.ร.บ้านเกาะอ้ายด้วน

(2)รางวัลดีเด่น จำนวน 5 ราย  ประกอบด้วย 1.นางกาญจนา จันทร์ประจำ ร.ร.บ้านคลองห้วยทราย 2. นางเอื้ออรุณ สิทธิวงศ์ ร.ร.อนุบาลบ้านท่าปุย 3.น.ส.กุลจิรา หัดไทย ร.ร.บ้านลานสาง 4.น.ส.อารีย์ ทับทิมทอง 5.น.ส.ภัณฑิรา ศรีโปฎก นักวิชาการศึกษา

(3)รางวัลชมเชย 1 รายได้แก่ นายอนุชา ปาคา ร.ร.บ้านห้วยเหลือง