สพป.ชัยภูมิเขต 2 พิธีรับตราพระราชทานบ้านวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย

วันที่ 28 สิงหาคม 2562 เวลา 14.00 น. นายมนัส เจียมภูเขียว ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2 เป็นผู้แทนมอบตราพระราชทาน “บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย” ให้กับโรงเรียนที่ผ่านการประเมินผลงาน เพื่อรับตราพระราชทาน “บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย” ปีการศึกษา 2561 ณ ห้องประชุมสายทองสายธารธรรม สพป.ชัยภูมิ เขต 2 โดยมี ครูผู้สอนปฐมวัยในโรงเรียนที่มีผลงานผ่านการประเมินเพื่อรับตราพระราชทานฯ ทั้งสิ้น 63 โรงเรียน เข้าร่วมพิธี ทั้่งนี้ เพื่อเป็นการยกย่องเชิดชู และเสริมสร้างขวัญและกำลังใจให้กับโรงเรียนในสังกัดทั้ง 63 แห่ง

นายมนัส เจียมภูเขียว ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2 กล่าวว่า สพป.ชัยภูมิ เขต 2 ได้เข้าร่วมโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ซึ่งเป็นโครงการภายใต้มูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) และเครือข่ายโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย นับตั้งแต่ปีการศึกษา 2554 จนถึงปัจจุบัน ซึ่งปัจจุบันมีโรงเรียนในสังกัดเข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น 260 โรงเรียน และในปีการศึกษา 2561 มีโรงเรียนในสังกัดมีผลงานผ่านการประเมินเพื่อรับตราพระราชทานฯ ทั้งสิ้น 63 โรงเรียน ดังนี้ 1) รับตราพระราชทาน รอบที่ 1 คงสภาพ 3 ปี จำนวน 35 โรงเรียน 2) รับตราพระราชทาน รอบที่ 2 คงสภาพ 3 ปี จำนวน 14 โรงเรียน และ 3) รับตราพระราชทาน รอบที่ 3 คงสภาพ 5 ปี จำนวน 14 โรงเรียน
ทั้งนี้ ผู้บริหารสถานศึกษา หรือผู้แทนของโรงเรียน ทั้ง 63 แห่ง ได้เข้าร่วมพิธีรับตราพระราชทาน “บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย” ปีการศกึษา 2561 ในวันที่ 22 สิงหาคม 2562 ณ ห้องฟินิกซ์ อิมแพคเอ็กซิบิชั่น ฮอลล์ เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี เป็นที่เรียบร้อยแล้ว เพื่อเป็นการยกย่องเชิดชู และเสริมสร้างขวัญและกำลังใจให้กับโรงเรียนในสังกัดทั้ง 63 แห่ง สพป.ชัยภูมิ เขต 2 จึงกำหนดจัดพิธีรับตราพระราชทาน “บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย” ปีการศึกษา 2561 ขึ้นในวันนี้