สพม.34 MOU กับ มหาวิทยาลัยภาษาและวัฒนธรรมปักกิ่ง

วันที่ 2 กันยายน 2562 ดร.สิทธิชัย มูลเขียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 พร้อมด้วย นายเฉิดพันธ์ ไชยเพ็ญ รองผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 นำคณะผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา จำนวน 24 คน จาก 14 โรงเรียน ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ระหว่าง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 34 และสถานศึกษา กับ ศาสตราจารย์หลิว ลี่ อธิการบดีมหาวิทยาลัยภาษาและวัฒนธรรมปักกิ่ง และคณาจารย์ ในโครงการความร่วมมือการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาของนักเรียนในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 รวมถึงความร่วมมือในการให้โอกาสที่ครูและนักเรียนจะได้ร่วมกันเข้าค่ายระยะสั้นเพื่อพัฒนาตนเองด้านภาษาและวัฒนธรรม ณ มหาวิทยาลัยภาษาและวัฒนธรรมปักกิ่ง สาธารณรัฐประชาชนจีน ประมาณเดือนเมษายน 2563
โอกาสนี้ ดร.สิทธิชัย มูลเขียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 และคณะผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ โรงเรียนสันทรายวิทยาคมโรงเรียน แม่แตง โรงเรียนสะเมิงพิทยาคม โรงเรียนมัธยมกัลยาณิวัฒนาเฉลิมพระเกียรติ โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม โรงเรียนไชยปราการ โรงเรียนดอยเต่าวิทยาคม โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ โรงเรียนปายวิทยาคาร โรงเรียนปางมะผ้าพิทยาสรรพ์ โรงเรียนเฉลิมรัชวิทยาคม และโรงเรียนจักรคําคณาทร ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อทำความเข้าใจและทราบถึงบริบทโดยรวมของมหาวิทยาลัย รวมทั้งเป็นการสานสัมพันธ์ไมตรีอันดีระหว่างไทย จีน ในการพัฒนาการศึกษาให้มีคุณภาพ ดร.สิทธิชัย มูลเขียน กล่าวว่าในฐานะผู้นำองค์กรกระผมจะนำโอกาสนี้ส่งมอบให้กับทุกๆโรงเรียนในสังกัด สพม.34 เพื่อพัฒนานักเรียนและคุณครูต่อไป