เหรียญทองระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน โรงเรียนเสด็จวนชยางค์กูลวิทยา สพม.35

โรงเรียนเสด็จวนชยางค์กูลวิทยา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35  ได้ดำเนินการระบบดูแลช่วยเหลือ จนได้รับรางวัลระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ประจำปี 2562 ระดับเขตตรวจราชการที่ 15 ประเภทสถานศึกษาระดับมัธยมศึกษาขนาดเล็ก “รางวัลระดับทอง”  โดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่เขต 1

โรงเรียนเสด็จวนชยางค์กูลวิทยา  จัดกิจกรรมเยี่ยมบ้านนักเรียนครบร้อยละร้อย โดยมีครูประจำชั้นออกติดตามและเยี่ยมเยือนตลอดภาคเรียน จัดกิจกรรมโฮมรูมนักเรียนทุกเช้า ตรวจสารเสพติดภาคเรียนละ 1 ครั้งโดยความร่วมมือจากเจ้าหน้าที่ตำรวจประจำท้องที่  ประชุมผู้ปกครองทุกภาคเรียน  โดยมีเครือข่ายผู้ปกครองห้องเรียนละ 5 คน สร้างเครือข่ายหน่วยงานภายนอก เพื่อให้ความรู้แก่นักเรียน

โรงเรียนเสด็จวนชยางค์กูลวิทยา/ภาพ-ข่าว
นภัสวรรณ ทาไชยวงค์
นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ /รายงาน