สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และประกวด Best Practice กิจกรรมบริษัทสร้างการดี

5  กันยายน 2562 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1 จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้นำเสนอผลงานและประกวดวิธีปฏิบัติที่ดี (Best Practice) โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา(โรงเรียนสุจริต) กิจกรรมบริษัทสร้างการดี มี นายประภาส  แดงโชติ  ผู้อำนวยการโรงเรียนพิชัยดาบหัก 1 เป็นประธานเปิดกิจกรรม ณ โรงแรมสีหราช จังหวัดอุตรดิตถ์  กิจกรรมประกอบด้วย การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกันของครูและนักเรียน  การนำเสนผลงานของนักเรียน การประกวดวิธีปฏิบัติที่ดี (Best Practice)ของนักเรียน กิจกรรมบริษัทสร้างการดี ของแต่ละโรงเรียนในสังกัดเพื่อรับโล่และเงินรางวัลสำหรับโรงเรียนที่ชนะเลิศ ซึ่งเป็นกิจกรรมที่แต่ละโรงเรียนดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง โดยมีจุดประสงค์ให้นักเรียนและครูได้เรียนรู้และเกิดคุณลักษณะ 5 ประการของโรงเรียนสุจริต  ได้แก่ กระบวนการคิด มีวินัย  ซื่อสัตย์  สุจริต อยู่อย่างพอเพียง และจิตอาสา ใช้เวลาในการดำเนินกิจกรรม 1 วัน