สพป.นครราชสีมา เขต 2 จัดโครงการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อสื่อสาร สร้างความเข้าใจและเตรียมความพร้อมรับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบที่ 4 จากสำนักรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา(องค์การมหาชน) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2 นำโดย นายมานะ ครุธาโรจน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลมณีราษฎร์คณาลัย รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2 พร้อมด้วยนางสุทินธรณ์ ปานวัชราคม ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา คณะศึกษานิเทศก์ คณะผู้บริหารสถานศึกษาและครู ในสังกัด สพป.นครราชสีมา เขต 2 ร่วมโครงการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อสื่อสาร สร้างความเข้าใจ และเตรียมความพร้อมรับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบที่ 4 จากสำนักรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา(องค์การมหาชน) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2 โดยได้รับเกียรติจากวิทยากร นางปัทมพร สุรกิจบวร ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการประเมินคุณภาพการศึกษา สพฐ. ในวันที่ 5 กันยายน 2562 ณ ห้องบุญหลายราตรีผ่าป่าสามัคคี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2

ชมภาพทั้งหมดที่ Facebook สพป.นครราชสีมา เขต 2