สพป.ชัยภูมิ เขต 2 พิธีปิดกิจกรรม นิเทศ ติดตาม และสะท้อนผล (Follow on) ฯ

        วันที่ 5 กันยายน 2562 เวลา 16.30 น. นายประภาส กองจันทร์ ผอ.โรงเรียนศรีแก้งคร้อ รักษาราชการแทน ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2 เป็นประธานในพิธีปิดกิจกรรม นิเทศ ติดตาม และสะท้อนผล (Follow on) การขยายผลการพัฒนาครูภาษาอังกฤษ ( Boot Camp CPM2 Sharing) และมอบเกียรติบัตรแก่ผู้เข้ารับการอบรม ณ ห้องประชุมเตชะธัมโม สพป.ชัยภูมิ เขต 2 โดย สพป.ชัยภูมิ เขต 2 ได้จัดกิจกรรม จำนวน 4 รุ่น รุ่นละ 50 คน ระหว่างวันที่ 3-6 กันยายน 2562 โดยมี นางสาวสุเมธตา งามชัด ศึกษานิเทศก์ ผู้รับผิดชอบ และคณะทีมวิทยากรแกนนำครูภาษาอังกฤษ เป็นวิทยากร และ มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม คือ ครูผู้สอนภาษาอังกฤษ ที่ผ่านการอบรมขยายผล (workshop) เมื่อวันที่ 13-16 สิงหาคม 2562 จำนวน 200 คน ทั้งนี้ เพื่อเป็นการนิเทศ ติดตามและสะท้อนผลจากการอบรมขยายผล