สพม.35 สื่อสารและสร้างความเข้าใจการประเมินคุณภาพภายนอกแนวใหม่

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35  จัดประชุมสื่อสารและสร้างความเข้าใจการประเมินคุณภาพภายนอกแนวใหม่รอบ 4 เพื่อการประกันคุณภาพการศึกษา ในวันที่ 6 กันยายน 2562 ณ ห้องประชุมปันเจิง สพม.35 โดยมีคณะครูเข้าร่วมประชุม 120 คน

นายจิรวัฒน์ ปัญญา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 เป็นประธาน โดยมีนางสาวลดาวัลย์ ขุมคำ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ กล่าวรายงาน การประชุมฯ ครั้งนี้ เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุม กลุ่มโรงเรียน 17 โรงเรียนที่สมัครใจเข้ารับการประเมินคุณภาพรอบ 4 รับรู้รับทราบและเตรียมความพร้อมรับการประเมินฯ  จากวิทยากร รองศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ ท้ายเรือคำ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

นภัสวรรณ ทาไชยวงค์
นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ/รายงาน-ภาพ
พีรวุทธิ์  สีตาบุตร
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ/ภาพ
กลุ่มนิเทศติดตาม และประเมินผล/เจ้าของโครงการ