ครู สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 ร่วมกันถอดบทเรียนวิธีสอนยุคการศึกษา 4.0

7 กันยายน 2562  นายชัชชัย  ทับทิมอ่อน  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1 เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ ถอดบทเรียนวิธีสอนยุคการศึกษา 4.0 ที่เน้นการคิดขั้นสูง ก้าวสู่ครูต้นแบบ Active Learning (STEM Education) ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1 ประจำปีการศึกษา 2562  ณ ห้องคัทลียา  โรงแรมฟรายเดย์  เนื่องด้วยในยุคศตวรรษที่ 21 การเรียนรู้มีการเปลี่ยนแปลงอย่างหลากหลายวิธีการ โดยเฉพาะด้านอิเลคทรอนิกส์ บนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ซึ่งบุคลากรทางการศึกษามีความจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องเปลี่ยนแปลงการเรียนรู้ให้ทันต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในยุคปัจจุบัน จึงต้องให้ความสำคัญกับการพัฒนาวิชาชีพครูและบุคลากร ที่เกี่ยวข้อง  ให้เป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professional Learning Community : PLC) ทั้งแบบ Face To Face และทางออนไลน์ ผ่านทางเวปไซด์ หรือช่องทางต่างๆ  ด้านเทคโนโลยี รวมถึงเพื่อเป็นโอกาสให้ครูที่มีผลงานเชิงประจักษ์ได้แสดงผลงานที่ตนได้พัฒนาขึ้น และเป็นต้นแบบถอดบทเรียน วิธีสอนยุคการศึกษา 4.0 ที่เน้นการคิดขั้นสูง ก้าวสู่ครูต้นแบบ Active Learning (STEM Education) จากกลุ่มเป้าหมาย ครูผู้สอนสะเต็มศึกษาและการสอนแบบบูรการ Active Learning  โดยมีคณะศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1 เป็นคณะพี่เลี้ยงให้คำปรึกษา