เปิดอาคารเรียนประชารัฐร่วมใจ ๒๕๖๒

พิธีเปิดอาคารเรียน ประชารัฐร่วมใจ ๒๕๖๒ โรงเรียนบ้านห้วยศาลา อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ อาคารเรียน แบบ สปช.๑๐๕/๒๙  งบประมาณที่ใช้ในการก่อสร้าง จำนวน ๒,๙๕๐,๐๐๐ บาท

เมื่อวันที่ ๙ กันยายน ๒๕๖๒ นายประยงค์ เลาลักษณ์จรรยา รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ เป็นประธานเปิดอาคารเรียน ประชารัฐร่วมใจ ๒๕๖๒ โรงเรียนบ้านห้วยศาลา อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ สังกัด สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ซึ่งเป็นโรงเรียนขยายโอกาสขนาดกลาง เปิดทำการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล-ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ มีนักเรียนจำนวน ๒๔๖ คน ข้าราชการครู ๑๕ คน ลูกจ้างประจำ ๑ คน ลูกจ้างชั่วคราว ๔ คน เป็นอาคารเรียนที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณจาก สพฐ. แบบ สปช.๑๐๕/๒๙ เป็นอาคาร ๒ ชั้น ๔ ห้องเรียน ใต้ถุนโล่ง บันไดขึ้น ๒ ข้าง งบประมาณที่ใช้ในการก่อสร้าง จำนวน ๒,๙๕๐,๐๐๐ บาท (สองล้าน เก้าแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) ซึ่งจะส่งผลให้โรงเรียนมีความพร้อมด้านกายภาพ มีสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ น่าอยู่ น่าเรียน สะอาด ปลอดภัย ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความพร้อมทั้งด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม และสติปัญญา เรียนรู้อย่างมีความสุข เป็นคนดี คนเก่ง เติบโตเป็นพลเมืองที่ดีของประเทศชาติต่อไปในอนาคต