สพป.ชลบุรี เขต 1 ประชุมคณะกรรมการการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผล การบริหารจัดการของสถานศึกษา

วันที่ 9 กันยายน 2562 เวลา 13.00 น. นายเต็ม เสืออ่วม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผล การบริหารจัดการของสถานศึกษา เพื่อประเมินผลการบริหารจัดการของสถานศึกษา ตั้งแต่วันที่ 16-23 กันยายน 2562 และนำผลการประเมินไปใช้ประกอบการเลื่อนเงินเดือน ครั้งที่ 2 (1 ตุลาคม 2562) และการบริหารงานบุคคลด้านอื่น ๆ โดยมีคณะกรรมการประกอบด้วยผู้บริหารการศึกษา ประธานสหวิทยาเขต คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ศึกษานิเทศก์และบุคลารทางการศึกษา รวมทั้งสิ้น 33 คน ณ ห้องประชุมจันทนี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1