ทีมที่ปรึกษา IQA ลงพื้นที่ สพป.เลย เขต ๒ โครงการบูรณาการความร่วมมือพัฒนา เพื่อลดความเหลื่อมล้ำด้านคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา

วันอังคารที่ ๑๐  กันยายน   ๒๕๖๒   เวลา  ๐๙.๐๐  น.  ที่ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๒  นายพลชัย  ชุมปัญญา  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เลย เขต ๒  เป็นประธานและกล่าวต้อนรับคณะกรรมการที่ปรึกษา IQA (Internal Quality  Audit)  ระดับภาค นำโดย  นางผ่องศรี  พรรณราย  ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา สำนักทดสอบทางการศึกษา สพฐ. นางเกศรี  วิวัฒนปฐพี  ศึกษานิเทศน์ชำนาญการพิเศษ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุดรธานี  และนายสมชัย  ชวลิตธาดา  ผู้อำนวยการโรงเรียนเอกชัย สพป.สมุทรสาคร   ซึ่งลงพื้นที่ให้คำปรึกษาโครงการบูรณาการความร่วมมือการประกันคุณภาพภายใน OPEN HOUSE การพัฒนาบทเรียนร่วมกันของสถานศึกษาต้นแบบการประกันคุณภาพระดับห้องเรียน ระยะที่ ๒ เพื่อติดตามความก้าวหน้าของการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณตามที่ได้รับจัดสรร รวมถึงการเปลี่ยนแปลงที่ส่งผลต่อคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับเขตพื้นที่การศึกษาและระดับเครือข่ายสถานศึกษา  มีการสะท้อนผลการพัฒนาบทเรียนร่วมกัน (Lesson Study) โดยกระบวนการเรียนรู้แบบรวมพลัง ๕ ขั้นตอน (Co-๕ STEP)  โรงเรียนบ้านตาดข่าซึ่งเป็นโรงเรียนนำร่องต้นแบบ นำเสนอ VDO การประกันคุณภาพการศึกษาระดับห้องเรียน และกิจกรรม symposium การบูรณาการความร่วมมือเพื่อพัฒนาระบบและกลไกการบริหารจัดการคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาเพื่อการประกันคุณภาพระดับห้องเรียน มีคณะกรรมการเครือข่ายความร่วมมือ ช่วยเหลือและกำกับติดตามและผู้บริหารโรงเรียนที่รับการบรรจุแต่งตั้งใหม่ จำนวน ๒๗ โรงเรียน เข้าร่วมการติดตามความก้าวหน้าครั้งนี้ เพื่อนำไปบริหารจัดการโรงเรียนให้เกิดประสิทธิภาพ