สพม.34 นิเทศติดตามการจัดการเรียนการสอนวิทยาการคำนวณเพื่อพัฒนาทักษะโค้ดดิ้ง

วันที่ 10 กันยายน 2562 ดร.สิทธิชัย มูลเขียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 พร้อมด้วยนางสาวอรสา ดีทุ่ง ศึกษาเทศก์ ออกนิเทศติดตามการจัดการเรียนการสอนวิทยาการคำนวณเพื่อพัฒนาทักษะโค้ดดิ้ง และนิเทศติดตามการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนผ่านห้องเรียนต้นแบบพื้นที่พัฒนานักประดิษฐ์จิทัลที่ได้รับการสนับสนุนเครื่องมือและอุปกรณ์จากสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังโดยกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ของโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ จังหวัดเชียงใหม่ จากการนิเทศพบว่า คณะครูผู้สอนในรายวิชาวิทยาการคำนวณ ใกล้จะดำเนินการการจัดการเรียนการสอนเพื่อส่งเสริมนักเรียนครบในทุกช่วงชั้น และร่วมสะท้อนปัญหาอุปสรรคในการจัดการเรียนการสอน และแนวทางการส่งเสริมพัฒนาคุณภาพการศึกษาในด้านการพัฒนาทักษะด้านโค้ดดิ้ง